پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.18
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

کتابخانه

دراین جا، کتاب ها و رسا نه های سه استان امروزی گیلان، مازندران و گلستان نوخوانده را نشانده ام.

با این امید که سرزمین و مردم  کرانه های جنوبی دریای مازندران را بهتر بشناسیم.

جزاین، بخشی از گنجینه ایران شناسی خویش را در پایان آورده ام. پیشکش روشنگران دور و نزدیک.




کتاب و دست نوشته.
نسک ها رابه هر زبانی، برپایه نام پدیده، چیده ام.

1. کتاب و دست نوشته به زبان فارسی:



2. کتاب به زبان های آلمانی، انگلیسی، روسی و...



کتاب - ایران شناسی