چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - 2023.09.27
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

ایل گویجی. نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن.
دوره جدید، شماره:

9
شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim