یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - 2024.04.21
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند آرشیو قدیمی تبرستان

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه هاسگ ها و آدم ها. فرشته مولوی.

زنان خاندان عصر تیموری. لیلا محمدی. ویراسته سعیدرضا علی عسگری.

مازندران . وحید ریاحی.

شناخت سرزمین چهارمحال. کریم نیکزاد امیرحسینی.

بنیادهای اسطوره و حماسه ‌ی ایران‌: شانزده گفتار در اسطوره ‌شناسی و حماسه ‌پژوهی‌‌ی سنجشی‌. جهانگیرکوورجی کویاجی. گزارش و ویرایش جلیل دوستخواه. با پیوست دو نقد روش ‌شناختی از مهرداد بهار.

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim