28.11.2020
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

ونگ
vang
بانگ

ونگ. شماره1: ویژه همایش بزرگداشت نیما. ساری 1374. گزارنده: بمون تپوری.

ونگ. شماره 2: ویژه 50 مین سال مرگ نیما. گزارنده: بمون تپوری ( حسین صمدی ).شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim