23.10.2021
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

مازرونی ها. ماهنامه.به مازندرانی توام فارسی - عربی. ازسال 1391 پخش می شود.
شماره:

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim