23.06.2021
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

از پوشه موسیقی مازندران

خش خون
Xeŝxun


ونگ ووا
Vang & vā
شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim