خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه ونگ یاد الفبا پیام اهل قلم آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" پیش رو نهادیم

کتابخانه

دراین جا، کتاب ها و رسا نه های سه استان امروزی گیلان، مازندران و گلستان نوخوانده را نشانده ام.

با این امید که سرزمین و مردم  کرانه های جنوبی دریای مازندران را بهتر بشناسیم.

جزاین، بخشی از گنجینه ایران شناسی خویش را در پایان آورده ام. پیشکش روشنگران دور و نزدیک.کتاب و دست نوشته.
نسک ها رابه هر زبانی، برپایه نام پدیده، چیده ام.


کتاب- ایران شناسی