برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

    جمهوری، آری                                                                              

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه                                                          

     بوم و بر شکوفا                                                            

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

 
   بنیاد  2011 م / 1390 خ

 

نشانی